אדמונד דה רוטשילד
ניהול קרנות נאמנות (ישראל )בע"מ

קרנות מחקות

שם הקרן מס' ני"ע למידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד RTF י(4D) אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר 5133715
אדמונד דה רוטשילד RTF י(4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר 5134135  
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר 5134242  
 אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר2 5134721
 אדמונד דה רוטשילד RTFק (00) אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק 3  5134952
 אדמונד דה רוטשילד RTFק(00) אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק 3  5134945
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר 4 5134937
אדמונד דה רוטשילד RTFן(4D) אינדקס בנקים ישראל – נקובה $ 5 5135397

קרנות אג"ח בארץ- מדינה

שם הקרןמס' ני"עלמידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות5106125
אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10%5104955
אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקלית מדינה ללא מניות *5106737
אדמונד דה רוטשילד (0A) מדינה צמוד מדד *5104971

קרנות אג"ח בארץ - חברות והמרה

שם הקרן מס' ני"ע למידע נוסף
אדמונד דה-רוטשילד (0A) אג"ח מדורג A ומעלה 5106729

קרנות אג"ח בארץ - אג"ח כללי

שם הקרןמס' ני"עלמידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד (0B)(!) אג"ח ללא מניות^5120381
אדמונד דה-רוטשילד (1A) אג"ח + 10%5106745
אדמונד דה רוטשילד (1B) 10/90 5127816
אדמונד דה רוטשילד (2B)  20/805124763
אדמונד דה רוטשילד (2B) 30/70 5102157
אדמונד דה רוטשילד (2B)י 15/855126289
אדמונד דה רוטשילד (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי5122791

קרנות מניות בארץ

שם הקרןמס' ני"עלמידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד סמארטגן (4D) ת"א 125 נקובה $ *5130406
אדמונד דה רוטשילד (4A) ישראל5101167

קרנות אג"ח בחו"ל

שם הקרןמס' ני"עלמידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד (0D) תיק אג"ח חול – חסכון עד שנתיים נקוב $ *5127824
אדמונד דה-רוטשילד (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול – נקובה $ *5105614

קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן מס' ני"ע למידע נוסף
אדמונד דה-רוטשילד (4D) ארה"ב חייבת 5101118
אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים 5106679
אדמונד דה רוטשילד (4D) תיק מניות גלובלי 5101159

אגדי קרנות

שם הקרןמס' ני"עלמידע נוסף
אדמונד דה רוטשילד (2B) אגד אג"ח ישראלי עד 15% מניות 5133806
אדמונד דה רוטשילד (2C) אגד ישראלי עד 30% מניות 5133814

הסבר אודות פרופיל החשיפה בקרנות הנאמנות:

דרגת חשיפה למניות 6 5 4 3 2 1 0
דרגת חשיפה למט"ח F E D C B A 0
אחוז חשיפה מרבי בערך מוחלט מעל 200% עד 200% עד 120% עד 50% עד 30% עד 10% 0%

^ הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (כהגדרתן להלן) ו/או מפעילות בנגזרים באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה[**], ו/או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה [**] (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים") בנסיבות או בשיעור הבאים:

(1) שיעור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור חשיפה לבנקים וברוקרים, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות, בהתאם לפרופיל החשיפה של הקרן; (2)  שיעור החשיפה של הקרן לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה הכולל לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות(.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.

"חברה נטולת זיקה לישראל"- חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה.

[**] כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי או כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות ובדירוגי העבר שלהן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג בעתיד. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות בקרן נאמנות הינה בכפוף לעיון בתשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה ובדיווחים המיידים בלבד.

* החל מיום 9.9.2021 נכנסו לתוקף השינוי שמות הקרנות:

שם ישןשם חדש
א.ד רוטשילד סמארטגן (4D) ישראל נקובה $אדמונד דה רוטשילד סמארטגן (4D) ת"א 125 נקובה $
אדמונד דה רוטשילד (0D) חסכון עד שנתיים נקוב $אדמונד דה רוטשילד (0D) תיק אג"ח חול – חסכון עד שנתיים נקוב $
אדמונד דה-רוטשילד 10/90 (1D) – נקובה $אדמונד דה-רוטשילד (1D)י 10/90 תיק אג"ח חול – נקובה $
אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניותאדמונד דה-רוטשילד (0A) שקלית מדינה ללא מניות
אדמונד דה רוטשילד (1A) מדדאדמונד דה רוטשילד (0A) מדינה צמוד מדד

2 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 12.1.22.

3 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 02.03.22.

4 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 23.3.22.

5 הקרן הינה קרן חדשה, יחידות הקרן הוצעו לציבור ביום 25.4.22.