גילוי נאות

החברות אדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות (ישראל) בע"מ, פרובידנט שווקים פיננסים בע"מ ואדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים (ישראל) בע"מ הינן קשורות למשווקים ולתאגידים מוסדיים ובעלות זיקה, כמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), לנכסים פיננסיים כגון: קרנות נאמנות, קרנות פרטיות, קרנות השקעה, מוצרים מובנים (כולל מוצרים מובנים הנסחרים מעבר לדלפק – OTC), הנפקות בשוק הראשוני של מניות ואגרות חוב, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות, קרנות המשקיעות בסחורות, קרנות המשקיעות בקרנות (לדוגמה, קרנות גידור, סחורות, קרן השקעה פרטית וכדומה), מוצרי מדדים (לרבות ETFs) המנוהלים/ המונפקים/ המשווקים /המופצים על ידי קבוצת אדמונד דה רוטשילד ו/או שקבוצת אדמונד דה רוטשילד זכאית לקבל מהם טובת הנאה.

לאור האמור, ועפ"י הוראות חוק הייעוץ, מתן יעוץ השקעות על ידי קבוצת אדמונד דה רוטשילד בנוגע לניירות ערך ולנכסים פיננסיים הינו מתן שירותי שיווק השקעות (ולא שירותי ייעוץ השקעות). חברות קבוצת אדמונד דה רוטשילד עשויות להעדיף שירותים ו/או נכסים פיננסיים שהונפקו ע"י התאגידים הקשורים המפורטים מטה, ועשויות לקבל טובות הנאה בגינם.

תאגידים קשורים:

  1. אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ. רשימה מלאה של קרנות הנאמנות שהונפקו ע"י מנהל הקרן, ניתן למצוא בלחיצה על הלינק הבא: נתוני כל הקרנות | מאיה – הבורסה לניירות ערך (tase.co.il)
  2. Edmond de Rothschild (Israel) ltd
  3. Edmond de Rothschild Private Equity partners (Israel) ltd
  4. Edmond de Rothschild Asset Management (France)
  5. Edmond de Rothschild Capital Holding Limited
  6. Edmond de Rothschild (Suisse) S.A
  7. Edmond de Rothschild Holding S.A (Geneva)
  8. Edmond de Rothschild Heritage
  9. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

 

לרשימת נכסים פיננסיים קשורים בחו"ל ראה לינקים להלן.

Funds Center (http://funds.edram.com/en)

Capital Holdings website (http://www.capitalholdings.com/country-selection/)

EDDRES – Edmond de Rothschild real estate funds (sicav) http://www.edr-realestatesicav.ch/default-fr.aspx

 

פרסום זה אינו בגדר ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל משקיע. כמו כן הוא אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות שבניהול אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ ו/או נכסים פיננסים אחרים של קבוצת אדמונד דה רוטשילד. רכישת היחידות בקרנות הינה על פי תשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להבטיח/להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.